Mala Prayer Beads 108 Hand Knotted 8mm | Rudraksha 5 Mukhi | Garnet | Kriya Yoga | Meditation | Yoga Beads