Mala Prayer Beads 108 Knotted 8mm | Rudraksha 5 Mukhi | Lapis Lazuli | Kriya Yoga | Paramhansa Yogananda | Kriyananda | Meditation | AUM Charm