Mala Prayer Beads 108 Knotted | Rudraksha 5 Mukhi | African Opal | Kriya Yoga | Paramhansa Yogananda | Kriyananda | Meditation | Lotus Charm