Mini Pocket Mala Prayer Beads Knotted 6mm | 27 Beads | Apatite | Aquamarine | Mini Travel Size Yoga Beads | Meditation Japa Mantra| Spiritual Jewelry | Throat Chakra Mala