Mini Pocket Mala Prayer Beads Knotted 6mm | 27 Beads | Peach Moonstone | Sunstone | Mini Yoga Beads | Spiritual Jewelry | Knotted Wrist Mala | Meditation Japa Mantra | Chakra Jewelry